Drets del Consumidor

DRETS DELS CONSUMIDORS

Els clients que tinguin la consideració de consumidors tindran els drets recollits en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovada per Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, o norma que la substitueixi.

DRETS DELS CONSUMIDORS DE GAS NATURAL

En relació amb el subministrament de gas, els consumidors tindran els següents drets, recollits en l’article 57 bis Llei 34/1998, del Sector d’Hidrocarburs:

A) Realitzar adquisicions de gas.

B) Triar el subministrador per a la compra del gas natural.

C) Sol·licitar la verificació del bon funcionament dels equips de mesura del seu subministrament.

D) Disposar d’un servei d’assistència telefònica facilitat pel distribuïdor al qual estiguin connectats les seves instal·lacions, en funcionament les vint-i-quatre hores del dia, al que puguin dirigir-se davant possibles incidències de seguretat en les seves instal·lacions.

E) Tenir un contracte amb el comercialitzador en el qual s’especifiqui:

1º- la identitat i l’adreça del subministrador,

2º- els serveis prestats, el nivell de qualitat proposada i el termini per a la connexió inicial,

3º- el tipus de servei de manteniment que s’ofereixi,

4º- la forma d’obtenir informació actualitzada sobre totes les tarifes aplicables i les despeses de manteniment,

5º- la durada del contracte, les condicions per a la renovació i la rescissió dels serveis i del contracte i, quan estigui permès, el desistiment del contracte sense costos,

6º- els acords de compensació i reemborsament aplicables si no es compleixen els nivells de qualitat contractats, inclosa la facturació incorrecta i retardada,

7º- el mètode per iniciar un procediment de resolució de conflictes de conformitat amb el que es disposa en el paràgraf J),

8º- la informació sobre els drets dels consumidors, inclusivament la relativa a la tramitació de les reclamacions i tota la informació esmentada en aquest paràgraf i), clarament comunicada mitjançant les factures o els llocs d’Internet de les companyies de gas natural, i

9º- les condicions seran equitatives i es donaran a conèixer amb antelació. En qualsevol cas, ha de comunicar-se aquesta informació abans de la celebració o confirmació del contracte. Quan els contractes se celebrin a través d’intermediaris, la informació abans esmentada es comunicarà així mateix abans de la celebració del contracte.

F) Ser degudament avisats de qualsevol intenció de modificar les condicions del contracte i informats del seu dret a rescindir el contracte quan rebin l’avís. Les comercialitzadores notificaran directament als seus clients qualsevol augment dels preus, al moment adequat i no més tard d’un període normal de facturació després que hagi entrat en vigor l’augment,
de forma transparent i comprensible. Els clients podran rescindir el contracte sense cap cost si no accepten les noves condicions que els hagi notificat la seva comercialitzadora de gas.

G) Rebre informació transparent sobre els preus, tarifes i condicions generals aplicables a l’accés i a l’ús dels serveis de gas.

H) Poder escollir lliurement la manera de pagament, de manera que no es produeixi cap discriminació indeguda entre consumidors. Els sistemes de pagament anticipat seran justs i reflectiran adequadament el consum probable. Qualsevol diferència en les condicions reflectirà els costos que suposen per al proveïdor els diferents sistemes de pagament.
Les condicions generals seran equitatives i transparents. S’explicaran en un llenguatge clar i comprensible i no inclouran obstacles no contractuals a l’exercici dels drets dels clients, per exemple, una documentació contractual excessiva. Es protegirà als clients contra els mètodes de venda abusius o equívocs.

I) Canviar de subministrador sense cap cost.

J) Disposar de procediments per tramitar les seves reclamacions. Concretament, tots els consumidors tindran dret a un bon nivell de servei i de tramitació de les reclamacions per part del subministrador del servei de gas. Tals procediments de solució extrajudicial permetran la resolució equitativa i ràpida dels litigis, preferiblement en un termini de tres mesos i contemplaran, quan estigui justificat, un sistema de reemborsament i/o compensació.

Sempre que sigui possible, els procediments en qüestió s’ajustaran al que es disposa en la Recomanació 98/257/CE de la Comissió, de 30 de març de 1998, relativa als principis aplicables als òrgans responsables de la solució extrajudicial dels litigis en matèria de consum, com és el Sistema Arbitral de Consum.

K) Per als clients connectats a la xarxa de gas, ser informats dels seus drets al fet que se’ls subministri, conformement al que es disposa en la legislació nacional aplicable, gas natural d’una determinada qualitat a preus raonables.

L) Tenir a la seva disposició les seves dades de consum i poder, mitjançant acord explícit i gratuït, donar accés a les dades de mesurament a qualsevol empresa de subministrament registrada. La part encarregada de la gestió de dades estarà obligada a facilitar aquestes dades a l’empresa, utilitzant els formats i procediments desenvolupats reglamentàriament. No podran facturar-se al consumidor costos addicionals per aquest servei.

M) Ser informats adequadament del consum real de gas i dels costos corresponents amb la freqüència que s’estableixi reglamentàriament, de manera que els permeti regular el seu propi consum de gas. La informació es facilitarà amb el temps suficient, tenint en compte la capacitat de l’equip de mesurament del client. No podran facturar-se al consumidor costos addicionals per aquest servei.

N) Rebre una liquidació del compte després de qualsevol canvi de subministrador de gas natural, en el termini màxim de sis setmanes a partir de la data del canvi de subministrador.

O) Accedir a les instal·lacions propietat de tercers, de regasificació, emmagatzematge, transport i distribució, en els termes previstos en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i normativa que la desenvolupi.

VIES DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES

Així mateix, i quant a les vies de solució de conflictes de les quals disposa el consumidor, aquest podrà presentar les queixes o reclamacions que estimi oportunes davant la seva Comercialitzadora a través del telèfon gratuït o bé per escrit dirigit a qualsevol de les adreces de correu postal o electrònic que s’indiquen en aquesta pàgina web.

Així mateix, el Client podrà presentar la seva reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum. Aquest procediment serà gratuït per al Client.

Addicionalment, si la seva companyia subministradora és CATGAS ENERGIA, S. A., el Client podrà dirigir-se a l’organisme competent en matèria de consum o d’energia de la Comunitat Autònoma en el territori de la qual s’efectua el subministrament.

Finalment, el Client podrà interposar la corresponent demanda davant els Jutjats i Tribunals del lloc on se situï el punt de subministrament.