Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS COMUNS A TOTS ELS SUBMINISTRAMENTS I/O SERVEIS CONTRACTATS

1.- OBJECTIU DEL CONTRACTE.- El present contracte té com a objectiu el subministrament de gas natural i/o electricitat al client per al seu consum final en el punt de subministrament descrit a les Condicions Específiques, així com, en el seu cas, la prestació de serveis senyalats a les Condicions. S’exclouen expressament l’operació i manteniment de la xarxa i dels aparells de gas.

2.- ABASTIMENT.- El subministrament de gas natural i electricitat i, en el cas, la prestació de serveis assenyalats a les Condicions Específiques, es regiran per les estipulacions de les condicions Específiques i Generals que es recullen en el present document i per les incloses en els annexes que, en el seu cas, s’incorporen al mateix, així com per la legislació vigent en cada moment. El subministrament de gas natural i electricitat, i en el seu cas, la prestació del servei serà realitzat per a la comercialitzadora indicada en les condicions particulars del present contracte. Tanmateix, els subministraments i els serveis que es contractin seran gestionats per CATGAS ENERGIA. Aparti d’ara CATGAS ENERGIA serà denominada com “la comercialitzadora”.

3.- INICI.- L’eficàcia del present contracte es condiciona al resultat favorable, a judici de la comercialitzadora, de l’anàlisi de risc que s’indica a la Condició General 8. Superada aquesta anàlisi, l’entrada en vigor del subministrament contractat es produirà una vegada que el distribuïdor de la zona corresponent hagi autoritzat a la comercialitzadora l’accés a la seva xarxa i aquest s’hagi fet efectiu. Si l’accés a la xarxa no s’hagués complimentat per als subministraments en un termini màxim de tres(3) mesos des de la data d’emissió del present contracte, qualsevol de les parts podrà renunciar al mateix, respecte al que estigués pendent d’autorització d’accés havent de comunicar formalment la renúncia a l’altra part. Si no es concedís per la distribuïdora algun dels accessos sol·licitats, la comercialitzadora comunicarà aquest fet al client. La contractació del servei, queda condicionada igualment al resultat favorable, a judici per la Comercialitzadora, de l’anàlisi de risc que s’indica a la Condició General 8. Sense perjudici de l’inici del contracte, la contractació del servei s’entendrà resolta en cas de resultat desfavorable del anàlisi de risc als terminis de la Condició General 8.

4.- DURACIÓ.- La duració serà pel període temporal establert a les Condicions Específiques. En el cas dels subministraments, aquest període començarà a comptar des de la data d’activació del contracte d’accés a la xarxa que s’activi en últim lloc. En el cas dels serveis, aquest període començarà a comptar des de la data de la signatura del present contracte. Una vegada arribi el venciment, s’entendrà prorrogat per períodes anuals, menys en el cas que qualsevol de les dues parts ho comuniqui amb quinze (15) dies d’antelació.

5.- MODIFICACIÓ.- La comercialitzadora només podrà modificar les condicions del contracte si el Client accepta la modificació. Per això, la comercialitzadora comunicarà per escrit les modificacions al client, a fi que aquest, si no està d’acord, comuniqui a la comercialitzadora, en un termini de vint (20) dies naturals i per escrit, la voluntat de no acceptar les modificacions, sense cap cost, en qualsevol cas, si desitja mantenir el subministrament, haurà de contractar el mateix amb una altra comercialitzadora. Les Condicions s’entendran acceptades si no manifesta el contrarien vint (20) dies a comptar des que tingui la informació.

6.- FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE.- El/s subministrament/s i/o serveis/s contractat/ es podran donar per finalitzats de manera conjunta, o individualitzada, de mutu acord entre les dues parts; per renúncia de qualsevol de les parts a la pròrroga del mateix en els termes establerts; en qualsevol moment per la denúncia del mateix per una de les parts per impagament o per incompliment, per l’altra part, de les seves obligacions; per la no adequació, tècnica o legal, de les instal·lacions del client; o per a qualsevol altra circumstància prevista legalment o contemplada en el present contracta que es produeixi a la seva resolució. En cas de la finalització del present contracte de conformitat amb l’establert en les condicions específiques, a causa de la falta de veracitat de la informació proporcionada per al client, aquest no tindrà dret a cap indemnització, podent la comercialitzadora repercutir-li les quantitats que, en aquest cas, li hagi facturat la comercialitzadora. Si el client es dóna de baixa de qualsevol subministrament o serveis contractats, o si es dóna qualsevol, de les causes de finalització del servei previstes en el present contracte, aquest continuarà vigent respecte del/s subministrament/s i/o servei/s contractat/s, podent la comercialitzadora modificar els descomptes o les condicions específiques de les mateixes. Les notificacions de resolució de contracte per qualsevol causa, s’emetran per escrit i amb una antelació mínima de vint (20) dies naturals respecte a la data prevista de resolució. Una vegada acabat el contracte, haurà d’abonar els serveis pendents de facturar i la quantitat proporcional utilitzada dels serveis. Si les condicions específiques així ho indiquem, en cas de finalització del contracte per una causa imputable al client (quan el client és una empresa) i que es produeixi abans de l’inici de la primera pròrroga del contracte, s’haurà de fer efectiu a favor de la comercialitzadora una indemnització equivalent al 5% del resultat d’avaluar l’energia pendent de subministrar pel preu aplicable en el moment de la resolució.

7.- CONFIDENCIALITAT DEL CONTRACTE.- Les parts es comprometen a no facilitar informació a tercers sobre el present contracte, sense autorització prèvia i expressa de l’altra part.

8.- AUTORITZACIÓ.- El client assumeix el pagament dels serveis que contracta i autoritza expressament a la comercialitzadora perquè incloguin a la factura les partides corresponents a altres béns i/o serveis que tingués contractat amb altres empreses del grup, així com aquelles altres corresponents a pagaments que el client hagués de realitzar a tercers per raons de serveis contractats i degudament prestats. El client autoritza a la comercialitzadora a actuar com a representant seu davant el respectiu distribuïdor de la zona en totes aquelles gestions que fossin necessàries per a subscriure el/els corresponent/s contracte/s de preu d’accés a la xarxa i/o fer efectiu/s el/els subministrament/s contractat/s al CUP assenyalat en les Condicions Específiques del present contracte. El client autoritza i dóna la seva conformitat perquè s’avaluï el risc del present contracte per part de la comercialitzadora dins dels trenta(30) dies següents a la data d’emissió. La comercialitzadora es reserva al dret d’acceptar o rebutjar l’activació definitiva en funció de l’avaluació, comunicant al client, en el seu cas, el rebuig, que estarà fonamentat en criteris objectius i no discriminatoris, tals com la constància d’incidències creditícies o en matèria de solvència. A efectes anteriors, el client autoritza a la comercialitzadora a prendre en consideració tant la informació històrica que disposi en els seus arxius/fitxers, com qualsevol altra informació a la qual tingués accés i que estigués en fitxers de morositat, informes de solvència patrimonial i/o de crèdit i/o a la informació disponible en els dotze(12) mesos anteriors a les Bases de dades de punts de subministraments titularitat de les companyies distribuïdores i/o qualsevol altra font.

9.- CESSIÓ/SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE.- El Client podrà cedir el contracte, quedant inalterades les Condicions Específiques del mateix, a un tercer d’anàlogues característiques subjectives, el qual se subrogarà en totes les obligacions i drets, sempre que (I) el Client estigui al corrent dels pagaments (II) ho comuniqui a la Comercialitzadora, i (III) la cessió sigui expressament consentida per la Comercialitzadora. La cessió assortirà efectes des del dia posterior a l’últim facturat, quedant obligat el cessionari a abonar el preu del subministrament des d’aquesta data. Cada Comercialitzadora podrà cedir el present contracte o els drets i obligacions resultants del mateix a qualsevol societat vinculada, participada o successora seva que pugui prestar en el futur els subministraments i/o serveis contractats, bastant a aquest efecte la corresponent comunicació al Client.

10.- PREUS.- El Client abonarà els preus establerts en les Condicions Específiques, en funció dels subministraments i/o serveis que hi hagi contractat. Aquests preus podran ser modificats, i comunicats al client de manera transparent i clara amb almenys un mes d’antelació a l’entrada en vigor, quan es produeixi una variació en el cost d’algun dels components que hagin estat presos en consideració per a l’establiment dels mateixos, i que són aliens a la voluntat de les parts (per exemple, peatges d’accés, preus d’adquisició de l’energia als mercats organitzats de producció, tarifa d’últim recurs, garantia de potència, pèrdues, moratòria nuclear, energia reactiva, etc.). Aquesta adequació serà comunicada per escrit al Client a fi que aquest, si no està d’acord, comuniqui a la Comercialitzadora, en el termini de 1 mes i per escrit, la seva voluntat de resoldre el contracte o bé la seva disconformitat amb el nou preu, en aquest cas es donarà de baixa el subministrament afectat per la variació, sense penalització. La falta de contestació per part del Client en el referit termini s’entendrà com a acceptació del nou preu. Sense perjudici de l’anterior, la Comercialitzadora podrà revisar aquests preus anualment de manera automàtica conforme a l’IPC del mes de novembre de l’any natural anterior. Excepte indicació contrària reflectida en les Condicions Específiques, aquests preus no inclouen l’IVA ni altres impostos aplicables. Els impostos actualment aplicables són, per al subministrament de gas, els impostos actualment aplicables són l’IVA (que s’aplica al tipus del 21% sobre tots els conceptes facturats) i l’Impost sobre Hidrocarburs (que s’aplica sobre el consum de gas, a 0,65 euros per giga juliol). Si en el futur el subministrament contractat o la prestació de serveis anessin sotmesos a altres tributs, o a una variació en els tipus impositius dels tributs actualment existents, els mateixos seran repercutits íntegrament sobre el preu fixat.

11.- QUOTA FIXA.- Si s’hagués pactat una quota fixa, es facturarà al Client una quantitat constant (quota fixa) cada mes. Aquesta quota fixa es determinarà a partir dels consums històrics, o en defecte d’això, sobre la base de previsions, i serà revisada sobre la base de lectures reals almenys, cada any. Qualsevol de les parts tindrà facultat per resoldre el pacte de quota fixa en el cas que no es disposin de lectures durant un any.

12.- FACTURACIÓ I COBRAMENT.- La Comercialitzadora podrà emetre un únic document en el qual s’inclourà de manera conjunta la facturació del subministrament i del\els servei\s contractat\s o que es puguin contractar en el futur. La Comercialitzadora facturarà, d’acord amb les Condicions Específiques i, sense perjudici d’altres conceptes autoritzats, un terme fix i un terme variable, segons el preu aplicable a cada moment. Quan escaigui, de manera detallada s’inclourà la quantitat corresponent al lloguer d’equips de mesura. Els kWh facturats de gas seran els consumits segons les lectures o estimacions facilitades pels respectius distribuïdors de zona corresponent al punt de subministrament descrit en les Condicions Específiques. Si escau, la Comercialitzadora facturarà les quotes del servei que hagi estat contractat. La Comercialitzadora presentarà les factures corresponents en l’adreça facilitada pel Client, que haurà de procedir al seu pagament en el termini de vint (20) dies naturals des de la seva data d’emissió i en la forma prevista en les Condicions Específiques. Transcorregut el termini de pagament sense que aquest hagués estat atès, s’incrementarà sense necessitat de requeriment, avís ni intimació, la suma total del deute vençut i no pagada amb l’interès de demora resultant d’aplicar un tipus d’interès igual al tipus d’interès legal dels diners més dos punts percentuals. En els casos en els quals el Client sigui una empresa o una Administració Pública, l’interès de demora serà l’establert per la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, o la norma que, si escau, la substitueixi. Si s’apreciessin retards o errors en la facturació per qualsevol motiu, inclòs falta de lectures, s’emetran si escau les corresponents factures d’abonament o càrrec segons correspongui, que hauran de ser ateses conforme a l’establert en la present condició general. Així mateix el client atendrà el pagament d’aquelles factures de regularització de consums emeses conformement a la informació facilitada per la Distribuïdora, incloent-hi aquella derivada d’un inadequat o irregular funcionament i/o instal·lació dels equips de mesura i control, i això sense perjudici de les reclamacions que puguin correspondre al client enfront de la Distribuïdora. En qualsevol cas, els supòsits de retard en la facturació no eximiran al client de la seva obligació de pagament. A més, la Comercialitzadora es reserva el dret a sol·licitar al distribuïdor de zona la suspensió del subministrament o a resoldre el contracte per impagament, la qual cosa no eximeix al Client de la seva obligació de pagar la totalitat del deute i els interessos reportats, ni perjudica el dret de la Comercialitzadora a reclamar el pagament de la totalitat del deute i els interessos reportats. Si la suspensió del subministrament es fes efectiva, no es reposarà fins que el Client no hagi pagat la totalitat del deute, els interessos reportats i les despeses ocasionades per suspensió i reposició del subministrament. Si al seu venciment no s’atengués per l’obligat al seu pagament i sense causa justificada, les factures que es reportin conforme als pactes en el present contracte, es podrà procedir, emplenant els requisits previstos en la legislació vigent, a la comunicació del deute a fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit. Així mateix, si el Client no estigués al corrent en el pagament, la Comercialitzadora no estarà obligada a prestar els serveis que, si escau, s’haguessin contractat.

13.- CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA.- Totes les qüestions i incidències que se suscitin en el desenvolupament del present contracte, inclosa la contractació d’altres productes que com a complement del subministrament i\o serveis que es presten, s’ofereixin al Client, es podran tramitar per mitjans telefònics o telemàtics, utilitzant els codis o mètodes d’identificació i seguretat que faciliti la Comercialitzadora. Perquè el consentiment del Client expressat per aquests mitjans tingui plena validesa jurídica és necessari que l’ús dels mateixos es realitzi en les condicions que, a aquest efecte, indiqui la Comercialitzadora.

14.- DRET DE DESISTIMENT.- Si el client tingués la condició de consumidor segons el TRLGDCU (RDL 1/2007), podrà desistir del present contracte, en el suposat haver-se celebrat a distància (telefònicament o per internet) o fora de l’establiment de la Comercialitzadora. En aquesta situació, el client podrà exercir el dret de desistiment en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la data de celebració del contracte, mitjançant una declaració inequívoca notificada a la Comercialitzadora a: Avinguda Generalitat Nº5 3a planta 08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Als efectes anteriors, el client podrà utilitzar el model de desistiment que figura en el document retallable de la part final de les condicions generals. Si el client hagués sol·licitat el començament gas natural durant el període de desistiment, la Comercialitzadora cursarà davant la/s distribuïdora/s sense demora el canvi de Comercialitzadora (tornant a l’anterior) o de la baixa del subministrament, segons com pertocarà d’acord amb la normativa vigent i el client abonarà a la Comercialitzadora el preu de l’energia subministrada fins a la materialització per la/s distribuïdora/s del canvi de Comercialitzadora, o de la baixa del subministrament en els termes exposats.

15.- SERVEI DE GESTIÓ COMERCIAL.- Per a qualsevol comunicació, dubte, sol·licitud d’informació que pogués sorgir en relació amb el present contracte, així com per a consultes relacionades amb les tarifes aplicables, els costos del servei de manteniment i altres serveis de valor afegit el Client podrà posar-se en contacte amb la Comercialitzadora a través de qualsevol dels mitjans indicats en les Condicions Específiques.

16.- INFORMACIÓ SOBRE DRETS DELS CONSUMIDORS.- El Client té els drets que li reconeix la normativa sectorial, el contingut de la qual pot consultar-se a la pàgina web www.catgas.cat. A més, si el Client tingués la condició de consumidor segons la LGDCU, tindrà els drets previstos en la normativa que en matèria de consumidors i usuaris estigui vigent a cada moment.

17.- OBLIGACIÓ I QUALITAT DE SUBMINISTRAMENT.- La comercialitzadora està obligada davant del Client a complir amb totes aquelles condicions de capacitat legal, tècnica i econòmica que reglamentàriament es determinin. Igualment, queda obligada a subscriure i mantenir vigents durant la durada del present contracte tots aquells contractes d’aprovisionament i d’accés a les instal·lacions (ATR) de tercers, que fossin necessaris per poder dur a terme els subministraments contractats. La Distribuïdora de la zona, a les instal·lacions de la qual estan connectades les instal·lacions del Client, és l’única responsable de l’operació i manteniment de les xarxes i de la disponibilitat i qualitat del subministrament amb els nivells que s’estableixin reglamentàriament, estant obligada enfront del Client a prestar el servei de distribució de forma regular i contínua. En els supòsits de baixa qualitat del subministrament i/o interrupcions en el servei, serà per tant l’empresa Distribuïdora qui haurà d’atendre les reclamacions dels Clients connectats a les seves xarxes. Sense perjudici de l’anterior, la Comercialitzadora, malgrat no ser les responsables de la qualitat i continuïtat del subministrament, s’ofereixen a cursar les reclamacions del Client i a gestionar, en nom d’aquest davant la Distribuïdora de la zona, les reduccions o descomptes que fossin pertinents i que li poguessin correspondre d’acord amb la legislació vigent, sent la Distribuïdora l’empresa que haurà de respondre davant el client, si escau, dels eventuals danys ocasionats a aquest com a conseqüència de l’incompliment de les seves obligacions en matèria de qualitat i continuïtat de subministrament. La Comercialitzadora informarà al Client de l’estat de la seva reclamació davant la Distribuïdora quan aquest ho sol·liciti. D’acord amb la normativa vigent el Client té una acció directa enfront de la Distribuïdora per incompliment de les condicions de qualitat de servei normativament exigides i/o per interrupcions en el servei. Així mateix, la Comercialitzadora traslladarà al Client íntegrament tots aquells descomptes i bonificacions que hagin estat realitzats per la Distribuïdora de zona per interrupció del servei o falta de qualitat en el subministrament, d’acord amb la regulació vigent a cada moment.

18.- RESPONSABILITAT.- El Client garanteix a la Comercialitzadora que tant les instal·lacions receptores, com els aparells de consum compleixen amb tots els requisits tècnics i de seguretat establerts en la normativa vigent, al moment d’iniciar-se el subministrament. El Client s’obliga a mantenir aquestes instal·lacions i aparells en perfecte estat de conservació i funcionament, amb les proteccions establertes per la normativa d’aplicació, fent un ús adequat dels mateixos i realitzant les revisions reglamentàries que corresponguin, i seguint les indicacions i instruccions que, sobre manteniment, ús i seguretat dels mateixos, li traslladin el Distribuïdor de zona i el fabricant o Servei Tècnic Oficial dels aparells. A aquest efecte, haurà de facilitar a cada Comercialitzadora tota la documentació expedida pel Distribuïdor de zona i pel servei tècnic oficial dels aparells de gas, que acreditin aquest compliment. En tot cas, el Client serà l’únic responsable de qualsevol ús no domèstic del gas natural així com de la seva utilització i/o aplicació en instal·lacions i aparells que no estiguin específicament dissenyats per al seu ús amb gas natural o resultin inadequats per a això o, estant-ho, que estiguin defectuosos o en mal estat, o el seu funcionament no sigui correcte.

19.- QUALITAT DEL GAS.- El gas natural subministrat per la Comercialitzadora en virtut del present contracte complirà amb l’indicat amb les Normes de Gestió Tècnica del Sistema i serà conforme a la norma UNE-EN-437 quant a la seva composició, poders calorífics i altres característiques, i estarà degudament odoritzat de manera que pugui ser detectada qualsevol fugida per l’olfacte humà normal quan existeixi una mescla la concentració volumètrica de la qual sigui un cinquè de la corresponent al límit inferior d’inflamabilitat. El gas natural subministrat té la condició de producte inflamable, però no és tòxic ni conté monòxid de carboni.

20.- COMUNICACIONS Al CLIENT.- Totes les comunicacions relacionades amb la gestió del present contracto que la Comercialitzadora hagi d’efectuar al Client, es realitzaran a l’adreça, telèfon i/o correu electrònic indicat en les Condicions Específiques. Als efectes anteriors, el Client està obligat a mantenir actualitzades aquestes dades, comunicant a la Comercialitzadora qualsevol modificació dels mateixos.

21.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.- Així mateix, i quant a les vies de solució de conflictes de les quals disposa el consumidor, aquest podrà presentar les queixes o reclamacions que estimi oportunes davant la seva Comercialitzadora a través del telèfon gratuït o bé per escrit dirigit a qualsevol de les adreces de correu postal o electrònic que s’indiquen en aquesta pàgina web.

Així mateix, el Client podrà presentar la seva reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum. Aquest procediment serà gratuït per al Client.

Addicionalment, si la seva companyia subministradora és CATGAS ENERGIA, S. A., el Client podrà dirigir-se a l’organisme competent en matèria de consum o d’energia de la Comunitat Autònoma en el territori de la qual s’efectua el subministrament.

Finalment, el Client podrà interposar la corresponent demanda davant els Jutjats i Tribunals del lloc on se situï el punt de subministrament.

 

OBJECTE I ABAST DEL SERVEI ADVANCE

Aquest servei serà realitzat per un servei tècnic qualificat.

CONDICIONS GENERALS COMUNES A TOTES LES MODALITATS DEL SERVEI

1.- LÍNIA CATGAS.- La Comercialitzadora tindrà a la disposició del Client un servei d’atenció telefònica permanent (les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana) en el qual podrà comunicar les incidències en les instal·lacions de gas del Negoci o Habitatge.

2.- SERVEIS TÈCNICS.- Els serveis objecte d’aquest contracte seran prestats per serveis tècnics qualificats i degudament acreditats com a empreses col·laboradores de la Comercialitzadora.

3.- CONDICIONS GENERALS SERVEI ADVANCE
La subscripció del contracte de manteniment, assegura el compliment de les condicions de manteniment preventiu exigides per al fabricant, així com el compliment de la normativa vigent. Les clàusules i condicions que s’inclouen, s’especifiquen a continuació:

• Mà d’obra i desplaçament en cas d’avaria de la caldera
• Una revisió anual, que es compondrà de:
– Neteja de cremadors o elements de fundació.
– Verificació i posada a punt dels mecanismes de regulació, control i seguretat
– Verificació i regulació de les pressions en gas i en aigua
– Comprovació de la sortida de gasos
– Anàlisis de la combustió
– Verificació de l’estanquitat en el circuit de gas
– Comprovació de pèrdua de combustible
– Verificació de la instal·lació (No inclou purgar els radiadors)
– Entrega del certificat de manteniment i complimentar l’etiqueta RITE
– Servei de prioritat en realitzar les avaries
– Servei festius i caps de setmana. (Bonificació mínima d’un 50% en el cost del servei).
– El servei Advance inclou la revisió obligatòria de la instal·lació del gas del seu habitatge o negoci/empresa, cada cinc (5) anys com indica la llei vigent.

S’exclouen d’aquesta garantia les fallades o defectes deguts a la manipulació de la instal·lació per part del Client o un tercer no acreditat per la Comercialitzadora.

4.- SERVEIS EXCLOSOS.- S’exclouen expressament de l’abast d’aquest contracte els següents serveis:

• La revisió i/o reparació de tot tipus d’aparells de gas no inclosos expressament en les presents condicions generals.

• La reparació de la instal·lació de gas i de la caldera/escalfador quan vigent el present contracte, hagués estat intervinguda o manipulada per persona aliena a la Comercialitzadora, o empreses contractades per aquesta.

• La reparació, adequació i/o neteja dels conductes dels fums i la localització de fugides d’aigua.

• Reformes derivades de les necessitats de ventilació dels locals

• Els materials i/o recanvis emprats en la reparació d’avaries.

• Els danys resultants d’un ús o conservació negligent de les instal·lacions.

• Els danys ocasionats per incendis, explosions, inundacions, gelades o altres causes extraordinàries.

• La reparació de la caldera/escalfador quan, a causa d’antiguitat o inexistència de peces de recanvi al mercat per motius d’obsolescència, aquests resultessin irreparables.

• Les reparacions de trencaments o desperfectes en peces estètiques, cristalls, obres d’art i/o qualsevol tipus de mercaderia exposada o emmagatzemada.

• La reparació d’aquells elements que no siguin accessibles o impliquin el desmuntatge i/o muntatge de mobiliari.

• El transport d’aparells de consum energètic a les instal·lacions del Servei Tècnic necessari per procedir a la seva reparació.

• Adaptacions i/o modificacions de la instal·lació de gas que requereixin l’emissió de Certificats Oficials.

• Qualsevol treball d’obra civil.

• Revisió i/o atenció d’avaries en escalfadors i/o calderes la potència de les quals sigui major a 70 kW.

• Peces a substituir

• Descalcificar la caldera

5.- ACCÉS Al LOCAL DEL NEGOCI O A l’HABITATGE.- A fi de possibilitar la prestació dels serveis contractats, el Client facilitarà l’accés al Negoci o Habitatge al personal degudament acreditat per la Comercialitzadora.

6.- RESPONSABILITAT.- El Client serà l’únic responsable d’esmenar qualsevol anomalia detectada i, en general, de mantenir en adequades condicions les seves instal·lacions de gas, caldera/escalfador i equips extintors d’incendi. El Client i la Comercialitzadora renuncien a exigir-se responsabilitat per danys a conseqüència indirectes i pèrdues de beneficis, sempre que els mateixos no es derivin d’un incompliment dolós.

7.- CAUSES DE FINALITZACIÓ DEL SERVEI.- El servei podrà deixar de prestar-se quan concorri alguna de les següents causes:

• Denegació d’accés al Negoci o Habitatge pel seu ocupant, per a la prestació dels serveis contractats.

• Inexistència, caducitat o anul·lació de les autoritzacions administratives que resultin preceptives per a la posada en servei i funcionament de les instal·lacions de gas pròpies del Negoci o Habitatge.

• La falta d’esmena de les anomalies que figuren en l’informe emès per la Comercialitzadora per adequar la instal·lació de gas a la legalitat vigent

• Inexistència de subministraments de gas en el Negoci o Habitatge.

• Atès que el servei no inclou en la seva cobertura a Comunitats de Propietaris, garatges i pàrquings, la Comercialitzadora podrà deixar de prestar-ho al moment en el qual tingui coneixement que en el Client concorre tal circumstància. En qualsevol d’aquests supòsits s’aplicarà l’establert en el tercer paràgraf de la Condició General de Terminació del contracte.

8.- CONDICIONS DE SUBSCRIPCIÓ I RENOVACIÓ
Al subscriure aquest contracte, el client haurà de fer efectiu l’import (mensual) d’aquest, i que tindrà una validesa d’un any a partir de la subscripció. Per anul·lar el contracte, el client ho haurà de comunicar a CATGAS ENERGIA, SA, amb un mínim d’antelació de 15 dies. En cas contrari serà carregat al compte del client la part proporcional no cobrada de l’import anual del servei.
D’igual forma, al client se li cobrarà la part proporcional no cobrada de l’import anual del servei si se li ha realitzat el servei i es dona de baixa del servei i encara no han passat 12 mesos des que es va donar d’alta d’aquest.